Godātais klient!

Vēlamies pateikties par izrādīto uzticību, izvēloties SIA „Venipak Latvija” sūtījumu pārvadāšanas pakalpojumus. Mēs lepojamies par sniegto iespēju sadarboties un piedalīties Jūsu biznesa izaugsmē.

Viens no svarīgākajiem pēdējā gada SIA „Venipak Latvija” mērķiem – sūtījumu piegādes kvalitātes uzlabošana. Šī mērķa īstenošanai uzņēmums velta īpaši lielu uzmanību un ievērojamus finanšu un cilvēkresursus. Taču lieliski saprotam, ka, neskatoties uz lielajām pūlēm, mēs neesam pasargāti no nejauša vai neparedzēta riska. Noteiktos gadījumos, pat arī tad, ja saviem klientiem vēlamies nodrošināt augstāko kvalitāti, mūsu komanda pieļauj cilvēciskas kļūdas, kuru dēļ vēlamies Jums nodrošināt pēc iespējas labāku, saprotamāku un efektīvāku pretenziju izskatīšanas kārtību.

Lai saviem klientiem nodrošinātu lielāku skaidrību par izvirzīto pretenziju izskatīšanu saistībā ar pārvadājamo preču sabojāšanu vai nozaudēšanu, sniedzam šo informatīvo paziņojumu, izklāstot galvenos kaitējuma atlīdzināšanas aspektus, attiecībā uz klientu sūtīto sūtījumu sabojāšanu vai nozaudēšanu.

 

Kopā ar pretenzijām jāiesniedz kaitējumu apliecinoši pierādījumi – sākotnējie attiecīgās preces iegādes (iepirkuma vai pašizmaksas) dokumenti

Pamatojoties uz ilggadējo kaitējuma atlīdzināšanas praksi saistībā ar izvirzītajām pretenzijām, klientam, pieprasot atlīdzināt pārvadāšanas laikā radīto sūtījuma sabojāšanas vai nozaudēšanas kaitējumu, SIA „Venipak Latvija” lūdz iesniegt konkrētā sūtījuma sabojāto objektu sākotnējos iegādes dokumentus.

Balstoties uz ikvienam klientam piemērotajiem sūtījumu pārvadāšanas noteikumiem, SIA „Venipak Latvija”  kaitējumu par zaudētajiem vai sabojātajiem nacionālajiem sūtījumiem, kuru vērtība nepārsniedz 500 EUR, atlīdzina sabojātā vai pazaudētā sūtījuma pašizmaksas apmērā, ņemot vērā sūtījumu veidojošo sabojāto vai pazaudēto preču iegādes vai pašizmaksas vērtību apliecinošos dokumentus. Ja klienti vēršas par sūtījumam nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu virs 500 EUR, kompensācija tiek izmaksāta saskaņā ar attiecīgajam pārvadājumam piemērotajām tiesību aktu prasībām, izņemot gadījumus, kad klienti „VENIPAK ON-LINE” sistēmā ir izvēlējušies pilnīgu kaitējuma atlīdzināšanas funkciju (apdrošināšānu).

Tiek ņemts vērā tas, ka klienti, izvirzot pretenzijas par kaitējuma atlīdzināšanu, ne vienmēr var iesniegt sākotnējās iegādes dokumentus. Tādēļ, lai nodrošinātu efektīvu pretenziju izskatīšanas kārtību un savu klientu finansiālās intereses, atlīdzinām 70 % no sabojātā vai pazaudētā sūtījuma pārdošanas cenas, ja sūtītājs neiesniedz preces sākotnējās iegādes dokumentus, bet iesniedz tikai preces pārdošanas dokumentus. Šī summa tiek aprēķināta, atlīdzināmā kaitējuma apmērā neiekļaujot pārdošanas dokumentos (faktūrrēķinos) norādīto PVN. Attiecīgās summas tiek atlīdzinātas saskaņā ar augstāk norādītajiem pārvadātāja atbildības ierobežošanas nosacījumiem. Šādu standartizēto pozīciju izvēlējāmies, ņemot vērā standarta/ vidējo pārdevēju peļņas maržu, kas tiek noteikta, sūtījuma saņēmējam iegādājoties pārdodamās preces.

 

Par kaitējuma atlīdzināšanas noteikumiem saistīto personu grupām

Sniedzot sūtījumu pārvadāšanas pakalpojumus, SIA „Venipak Latvija” ir nācies saskarties ar situācijām, kad sūtījuma piegādes gadījumā gan sūtītājs, gan arī saņēmējs ir savstarpēji saistītas personas atbilstoši šī jēdziena definīcijai aktuālajos tiesību aktos. Šādos gadījumos, kad klientiem lūdzam iesniegt sūtījumu veidojošo objektu iegādes dokumentus, kas apstiprina patieso kaitējumu vērtību, nereti saskaramies ar situācijām, kad sūtītājs iesniedz vēl kādas citas saistītās personas (trešā persona) vārdā izrakstītus pirkuma dokumentus.

Lai nodrošinātu skaidrību un abpusēju interešu aizsardzību, par saistīto uzņēmumu grupu iegādes dokumentiem, kas pierāda patieso kaitējuma apmēru, SIA „Venipak Latvija” uzskata dokumentus, saskaņā ar kuriem preces, kas ir sūtījuma priekšmets, ir nonākušas saistīto uzņēmumu ķēdē. Tas nozīmē, ka šādos gadījumos lūdzam iesniegt sūtījuma priekšmetu veidojošo preču ražotāja (vai trešās nesaistītas personas) izrakstītus dokumentus, kuros ir norādīta preču iegādes vērtība (iegādes dokumenti no ražotāja). Ja trešā saistītā persona, no kā tika iegādātas sūtījuma priekšmetu veidojošās preces, nav šo preču ražotājs (vai trešā nesaistītā persona), nodrošinām analogu noteikuma piemērošanu: tiek atlīdzināti 70 % no šādos iegādes dokumentos norādītās cenas saskaņā ar augstāk minētajiem pārvadātāja atbildības ierobežošanas nosacījumiem.

Lai sniegtu maksimālu skaidrību un nodrošinātu pušu intereses, paziņojam, ka šobrīd sūtījumu pārvadāšanas noteikumi ir atjaunošanas procesā. Tajos tiek iekļauti arī šajā paziņojumā izklāstītie galvenie praktiskajā darbībā piemērotie kaitējuma atlīdzināšanas noteikumi saistībā ar sūtījuma sabojāšanu vai pazaudēšanu.

Par visām sūtījumu pārvadāšanas noteikumu izmaiņām nekavējoties tiksiet informēti atbilstoši šobrīd spēkā esošajai sūtījumu pārvadāšanas noteikumu kārtībai.

Novēlam skaistu dienu!